Monday, September 1, 2008

Daniel Y. Harris

فارسی : شیما کلباسی
__________

قطعهتپه های مارپیچ اسپانیایی
صحن پارینه ای سنگ ها را
تا درختان زیتون و
علفزار و آسمان پونسی
در بر گرفته‌اند
حصار ویسیگاتیک تا پایین تپه را
با برش‌ها و لرزش‌ها خط کشی کرده است
رشته کوههای پایرینیس شکاف برداشته‌اند
شناگران شناورند در قصبات
ماهی های نیزه دار ویرانند در خون خود
و اسب ها رمیده‌اند به زیر خورشیدی ‌آب‌ کشیده!ه


__________________

No comments: