Monday, September 1, 2008

Robert Herrick
____________


همه چیز می پوسد و می میرد


زمان همه چیز را می پوشاند: جنگل می بیند
درختانش را که می بالند و در کهن سالی فرو می افتند:ه
آن درخت بلند که پُر فروغ ایستاده بود
آن غرور خودکامه ی شهرگونه ی جنگل
بلوط، درخت ستبر جنگل را می گویم

که پژمرد ، مُرد و بی تلنگری فرو افتاد. ه


____رابرت هریک (1591- 1674)، شاعر انگلیسی ، متولد لندن _ از پیروان مکتب بِن جانسون، شاعر انگلیسی بودو سال ها در دستگاه حکومتی به عنوان کشیش خدمت کرد. اشعار او آهنگین است و موضوع اصلی آنها خوردن و نوشیدن و کوتاهی عمر می باشد. بیشتر شعرهای او را در فیلم ها و نمایش ها می توان یافت. از جمله در فیلم های انجمن شاعران مرده و آلیس در سرزمین عجایب. دو کتاب مشهور او عبارت اند از : اعداد بی شمار - هسپریدزها .هه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه


____________

No comments: