Wednesday, July 1, 2009

Mahmoud Motaghedi

________محمود معتقد ی
_______________

به : شا هد ا ن میهن آ زا د ی وعشقتمثیلی به رنگ عاشقی ات/ این خطابه / در خون تو چه می کند ؟ه
پرچم به سبزی مرگ و/ه
آ شوب برگی ا ز شنا سنا مه نا مت
هزا ره بیدا ر و /ه
نما ی خیا با نی و / ا پیزود ی ا زمهتا بی لبخند ت
رنگین کما ن پرند ه بود و / روا یت زخم شبا نه ا ی
خا نم ها / آ قا یا ن !ه
طبل پنها نی و / گذ ر به مثلث د روغی
بر ما / نه
بر شا نه ها ی شما / چه می گذ رد ؟ه
خون خلیجی سرخ و /ه
ا ین ریشه ها ی خا ک
د ریا / چگونه به قا ب ها ی تو می رسد !ه
خا نم ها / آقا یا ن !ه
جها ن/ شرمسا رتند یس ها ی قا متش
مثل قلب پیا د ه ها و / رویا ی زنی که شبیه شنبه ها ی تو بود
نگا ه کن !ه
سوا ری ز را ه می رسد و/ه
د یوا رگلو له ا ی / که به آ غا ز تو پرتا پ می شود
شلیک نکن !
روزت بخیر ! / د شمن کجا ست ؟ه
ما / یعنی تو و / پس ا ین همه بید ا د !ه
آ سا ن نبو د ه و / نیست
سطری به تو و / تلخ تر / هجا یی از کا م گلویت
سر دا ربی تا ج و/ هم بی ستا ره !ه
جشنی به عصرمرگ و/ه
ا ین قا یق شکسته / تر ا به جا یی نمی برد
ا ز چشم عشق / تا خوا هرا ن کوچکت / خشمی برسینه یا د ت
تو / بر چه می را نی ؟ه
می رو یم / د ورا زتو و /ه
توفا ن / د ستت چه نفسی تا زه می کند !ه
گلگون ترا ز وطن یا د و/ خا طره / نگا ه چراغی برا برت
به یا د آ ر!ه
روح گمشد ه و / سقوط همه کو د کی ها یت
بکش مرا
برا د ربی حضور !ه
تمثیلی به رنگ عا شقی ا ت / ا ین خطا به / د رخون تو چه می کند ؟ه

تیر 8 8


_____________

No comments: