Wednesday, July 1, 2009

Mehrdad Arefani

___________


مهرداد عارفانی

________________

ژاندارک در تهران

یک نفر بیرون پنجره
موهایش چسبیده بر اسفالت

نگاهش خیره از قرمز پرچم می شود خورشید
از این خیابان به آن خیابان رفتن که شناسنامه نمی خواهد
جرئت داشته باشی و
رنگ از رنگت اگر نپرد
با گلوی سوراخ هم می شود حرف ها زد


__________

1 comment:

آذرکیانی said...

با گلوی سرخ بر بلندای این سرزمین .