Wednesday, July 1, 2009

Mehri Jafari

____________مهری جعفری
_____________

جایی میان رنگ ها


تقدیم به ندا و ...ه

جایی میان رنگ ها
و شکافته می شوی از گلو

جایی میان سرخ و سبز
جایی میان ترس و حرف

کسی از زمان های دور فریاد می زند
از جایی میان شعر و خواب

دست هایم را بالا می گیرم
سرخ می شوم
انگشت هایت را بالاتر
سبز می شوم
و در زمینی که همه رنگ ها را دوست دارد
می خوابم
در کنار تو هستم.ه


________

2 comments:

آذر کیانی said...

چیزی نمانده به صبح. ندای عزیز!..

سپیده جدیری said...

ممنون مهری جان. تاثیرگذار بود. من پایان بندی اش را که در مورد زمین بود دوست داشتم